บริการแม่บ้านประจำทำความสะอาด โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการที่ควบคุมเชื้อ